27G1918

-wspaniały rocznik-

Poznanie problemów państwa przyjmującego

www.teatrpolonistyki-uw.pl

Konsul wyjeżdżający za granice swojego państwa ma obowiązek jak najlepiej poznać sytuację państwa przyjmującego, do którego się udaje.

postep.edu.pl

Jego zadanie polega tu przede wszystkim na zapoznaniu się z problematyką państwa przyjmującego, w szczególności ze stanem jego gospodarki, nauki i kultury oraz z ustawodawstwem tego państwa, a także z umowami zawieranymi przez nie z państwami trzecimi.

Konsul w tym zakresie jest zobowiązany do udzielania odpowiednich informacji w tym zakresie właściwym organom Rzeczypospolitej Polskiej i zainteresowanym obywatelom polskim.

Konsul zatrudniony w państwie przyjmującym ma obowiązek bieżącego śledzenia jego sytuacji na arenie międzynarodowej, ale musi też być świadomy jego aktualnej sytuacji wewnętrznej.

O wszystkich zmianach i znaczących problemach państwa przyjmującego powinien niezwłocznie informować przedstawicieli własnego państwa.

Dobra orientacja w bieżącej sytuacji państwa przyjmującego będzie miała znaczenie dla jego pracy w tym kraju, także na jego relacje z innymi przedstawicielami państwa.